DZMVVOA-actie: win een i-Pad

Actievoorwaarden

 

1.Algemeen

1.1. Deze Actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Meulenhoff Boekerij gevestigd aan de Herengracht 507, 1017 BV te Amsterdam (hierna te noemen: “de Organisator”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “de Actie”) en zijn te raadplegen op de website www.meulenhoff.nl/dzmvvoa.

 

1.2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

 

1.3. De organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daarop enigerlei wijze tot vergoeding van schade is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via de website www.meulenhoff.nl/dzmvvoa.

 

1.4. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 

1.5. De Actie begint op 15 november 2011 en eindigt op 28 februari 2012 (hierna: “de Actieperiode”)

 

1.6. Op de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voorvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen ten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

2. Actie:

2.1. De Actie wordt uitsluitend gevoerd bij het boek Dat zei mijn vrouw vannacht ook al van Michiel Eijsbouts.

 

2.2. Tijdens de Actieperiode bevatten de verspreidde bierviltjes van Dat zei mijn vrouw vannacht ook al van Michiel Eijsbouts een uit te voeren actie, die kans geeft op de prijs genoemd bij punt 4 van deze voorwaarden. Iedere Deelnemer dient een foto te maken van de kant van het bierviltje waar het omslag groot wordt gecommuniceerd. Deze foto moet geüpload worden op het medium Twitter met de hashtag #DZMVVOA.

 

2.3. De Actie bestaat uit een loterij. Deelnemers die gedurende de Actieperiode een foto hebben geüpload op het medium Twitter (van de kant van het bierviltje waar het omslag groot op gecommuniceerd staat) worden door ons verzameld. De eerste week van maart 2012 wordt één winnaar middels loting geselecteerd.

 

3. Deelname:

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfsplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven.

 

3.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

 

3.3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

3.4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. De Organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres.

 

3.5. De Organisator is gerechtigd deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins of frauduleuze toegang verschaffen tot deze Actie.

 

3.6. Deelname aan de Actie is niet van toepassing voor werknemers van Meulenhoff Boekerij B.V.

 

4. Prijzen

4.1. Bij de Actie is de volgende prijs te winnen:

- Een iPad 2 met WiFi + 3G ter waarde van €799,-.

 

4.2. Indien van toepassing zal door de Organisator kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.

 

5. Uitkering van prijzen

5.1. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode de in de Actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.

 

5.2. De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contante of voor andere goederen of diensten van de Organisator. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 

5.3. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

5.4. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs vindt plaats middels voorafgaand bepaald algoritme. De Organisator is vrij het algoritme tussentijds aan te passen.

 

5.5. De prijs zal eenmalig verstuurd worden naar de prijswinnaars. In de eerste week van maart zal middels een loting contact opgenomen worden met de winnaar.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie voortvloeiende handelingen en kosten:

 

6.2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige wijze verband houdende met:

- de door haar uitgekeerde prijs;

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van deze Actie en/of het wijzigen van de prijs indien de omstandigheden dit vereisen;

- het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

 

6.3. De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om deze Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht deze Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan deze Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan deze Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.

 

6.4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan de actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te melden, zonder opgave van reden naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.5. Indoen en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

7. Persoonsgegevens

7.1. De door u aan Meulenhoff Boekerij B.V. verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Overigens houden wij ons daarbij aan de wettelijke vereisten zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgelegd.

 

8. Correspondentie en klachten

8.1. Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.

 

8.2. Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen gesteld worden aan de Organisator via info@meulenhoff.nl.

 

8.3 Klachten omtrent de Actievoorwaarden en de Actie kunnen worden ingediend bij de Organisator.

 

8.4. De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

 

8.5. De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspellen van 1 januari 2006. Wie meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode, kan een schriftelijke klant indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH, Den Haag.

 

Slotbepaling

 

Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.

  • Meulenhoff is onderdeel van samenwerkende uitgeverijen Meulenhoff Boekerij